Активиране и тарифи

Промени в условията за роуминг в ЕС, считано от 15.06.2017 г.

От 15.06.2017 г. е в сила изменение на Регламент № 531/2012 на Европейския парламент и на Европейския съвет (Регламента), с което отпадат надценките за разговори, SMS и данни в рамките на Европейския съюз/Европейската икономическа зона (ЕС/ЕИЗ) при действащите Национални условия в роуминг (RLAH+).

В съответствие с изменението на Регламент № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета, считано от 15.06.2017 г., цените за роуминг и принципите за тарифиране се изменят, както е посочено по-долу:

За разговори, SMS от/към страни в ЕС/ЕИЗ(включително към България) и достъп до интернет в страни в ЕС/ЕИЗ:

 • За всяка изходяща минута към страни от ЕС/ЕИЗ (включително България) цената се формира съгласно определената в предплатения план на клиента цена за гласово повикване към други национални мобилни/фиксирани мрежи. Ако в предплатения план има включени минути ще се черпи от включените минути за национални повиквания към други национални мрежи (съответно фиксирани или мобилни). След изчерпване на включените минути, цената е съгласно определената в предплатения план цена за гласово повикване към други национални мобилни/фиксирани мрежи;
 • За всеки изпратен SMS към страни от ЕС/ЕИЗ (включително България) цената се формира съгласно определената в предплатения план на клиента цена за SMS към други национални мобилни мрежи. Ако в предплатения план има включени SMS ще се черпи от включените SMS-и към други национални мобилни мрежи. След изчерпване на включените SMS-и, цената е съгласно определената в предплатения план цена за SMS към други национални мобилни мрежи;
 • За всеки използван МB в страни от ЕС/ЕИЗ:
  • Цената се формира съгласно посочената в предплатения тарифен план цена на МB. Ако в предплатения план има включени MB-и, мобилният интернет ще се черпи от включените МB-и и след изчерпване на включените МB-и цената е съгласно посочената в предплатения план цена на МB.
  • В случай, че използваният от клиента предплатен план бъде определен като „отворен пакет на данни“ информация, то:
   Tой ще може да използва обем мобилен интернет на национална цена в роуминг в страни от ЕС/ЕИЗ, равностоен на двукратния обем, който се получава като общата заплатена национална цена без ДДС на този пакет се раздели на регулираната максимална цена за роуминг на едро, която се определя от ЕК. След достигане на този обем цената на МВ, с която ще бъде таксуван клиента, ще бъде равностойна на регулираната максимална цена за роуминг на едро, която се определя от ЕК.
   Ако пакетът за мобилен интернет, който ползвате е предоставен като бонус без допълнително заплащане, то приложимата цена в роуминг за обема, включен в бонус пакета, ще бъде равна на регулираната цена за роуминг на едро за мобилен интернет.
 • Входящо обаждане в роуминг в ЕС няма да се таксува;
 • Цена на минута изходящ разговор извън ЕС/ЕИЗ е 6.99 лв. с ДДС;
 • Цена на минута входящ разговор извън ЕС/ЕИЗ е 2.99 лв. с ДДС;
 • Цена на изпратен SMS към страни извън ЕС/ЕИЗ е 1,29 лв. с ДДС;
 • Цена на MB в страни извън ЕС/ЕИЗ е 24,48 лв. с ДДС.

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 се определят подробни правила относно прилагане на политика за справедливо ползване по отношение на регулирани роуминг услуги на дребно. В случай, че бъде нарушена политиката за справедливо ползване, то операторът има право да приложи надценки, за всички регулирани роуминг услуги (изходящи и входящи повиквания, изходящи кратки текстови съобщения и пренос на данни и достъп до интернет), който са равни на регулираната максимална цена на едро, определена от ЕК.

Услугата международен роуминг може да се използва със следните предплатени планове:

Смяна на тарифния си план може да се направи чрез автоматичното меню на *88.

 

Цени, валидни от 15.06.2017

ЗониИзходящо повикване към ЕС (включително България)Изходящо повикване извън ЕСВходящо повикванеSMSЦена на MB
Зона 1 -
Страни в ЕС / ЕИЗ
По национален тарифен план – цена за гласово повикване към други национални мобилни/фиксирани мрежи при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ 6,99 лв. 0,00 лв. при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ По национален тарифен план - цена за SMS към други национални мобилни мрежи при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ По национален тарифен план при спазване на политиката за справедливо ползване, част от ОУ
Зона 2 -
Страни извън ЕС
6,99 лв. 6,99 лв. 2,99 лв. 1,29 лв. 24,48 лв.

Всички цени са с ДДС.

 • Начин на таксуване на изходящи повиквания от зона 1 към зона 1: първоначален интервал от 30 секунди и последващо таксуване на секунда.
 • Начин на таксуване на входящи повиквания в зона 1 – на всяка секунда, считано от първата секунда.
 • Начин на таксуване за всички останали повиквания: на всеки 60 секунди.
 • Начин на таксуване на мобилния интернет в Зона 1 - на 1 КВ.
 • Начин на таксуване на мобилния интернет в Зона 2 - на 100 КВ.
 • Цената на MMS се определя от зоната, в която се намира клиента с Прима карта. Таксува се трафикът, който е генериран при изпращането и получаването на MMS в роуминг за всеки започнат интервал.

 

Можеш да деактивраш / активираш повторно услугата „Прима роуминг“ по един от следните начини:

 • Чрез SMS (безплатно), изпратен на номер 1781 с текст "start" за активиране или с текст "stop" - за деактивиране.
 • Чрез обаждане на *88.

Заявката за активиране трябва да е направена, докато си в мрежата на Мтел (в България) от номера на твоята Прима карта, за която искаш активиране/ деактивиране на Прима роуминг.

Допуска се активиране или деактивиране на услугата веднъж дневно.

Ако се намираш в пограничен район на България и искаш да предотвратиш неволно регистриране към чужд оператор е необходимо да преминеш на „ръчен” режим (manual) и да избереш Мтел за своя мрежа.

 

Прима условия за роуминг валидни до 14.06.2017 г.

 

Националенплан за роуминг в ЕС/ЕИЗМинута изходящо гласово повикване към страна от ЕС/ЕИЗ (включително България)Минута изходящо гласово повикване към страни извън ЕС/ЕИЗМинута Входящо гласово повикванеSMSТрафик на данни на 1 МВ
Зона 1 - Страни в ЕС/ЕИЗ По национален тарифен план плюс надценка в размер на 0.117 лв. *   6,99 лв.

0,025 лв.

По национален тарифен план плюс надценка в размер на 0,046 лв. ** По национален тарифен план плюс надценка в размер на 0,117 лв. ***
Зона 2 - Страни извън ЕС/ЕИЗ 6,99 лв. 6,99 лв. 2,99 лв. 1,29 лв. 24,48 лв.

Всички цени са с ДДС.

 

 • * Включените в националния тарифен план минути за изходящи гласови повиквания към други национални мрежи (фиксирани или мобилни) се ползват и за изходящи повиквания към страни от ЕС/ЕИЗ (включително България), като се добавя надценка в размер на 0.117 лв. с ДДС на минута. Цената на изходящо повикване след изчерпване на включените минути, както и при липса на такива в тарифния план се формира съгласно определената в тарифния план цена за гласово повикване към други национални мобилни/фиксирани мрежи плюс надценка в размер на 0.117 лв. с ДДС на минута, но не може да надвишава 0.445 лв. с ДДС на минута;
 • ** Включените в тарифния план SMS-и към други национални мобилни мрежи се ползват и за SMS-и в роуминг, изпращани от страни  в ЕС/ЕИЗ (включително към България), като се добавя надценка в размер на 0.046 лв. с ДДС на SMS. Цената на SMS след изчерпване на включените в тарифния план SMS-и, както и при липса на такива в тарифния план се формира съгласно определената в него цена за SMS към други национални мобилни мрежи плюс надценка в размер на 0.046 лв. с ДДС на SMS, но не повече от 0.14 лв. с ДДС на SMS;
 • *** Включените в тарифния план МВ за мобилен интернет  в Мрежата на Мтел  се ползват и за мобилен интерент в страни от ЕС/ЕИЗ, като се добавя надценка в размер на 0.117 лв. с ДДС на МВ. След изчерпване на включените в тарифния план МB, както и при липса на такива в националния тарифен план, цената се формира съгласно посочената в тарифния план цена на МB и надценка в размер на 0.117 лв. с ДДС на МВ, но не повече от 0.469 лв. с ДДС на МB;
 • Начин на таксуване на изходящи повиквания от зона 1 към зона 1: първоначален интервал от 30 секунди и последващо таксуване на секунда.
 • Начин на таксуване на входящи повиквания в зона 1 – на всяка секунда, считано от първата секунда.
 • Начин на таксуване за всички останали повиквания: на всеки 60 секунди.
 • Начин на таксуване на мобилния интернет в Зона 1 - на 1 КВ.
 • Начин на таксуване на мобилния интернет в Зона 2 - на 100 КВ.
 • Цената на MMS се определя от зоната, в която се намира клиента с Прима карта. Таксува се трафикът, който е генериран при изпращането и получаването на MMS в роуминг за всеки започнат интервал.
Стандартната роуминг тарифа покрива 2 зони:
Стандартната роуминг тарифа покрива 2 зони:
Зона 1 - Страни от Европейския съюз + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Исландия, Испания, Ирландия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Чехия, Швеция, както и присъединените отвъдморски територии - Карибски о-ви  (Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника), Реюнион, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Азорските острови, Мадейра и Канарските острови. 
Зона 2 - Всички останали страни.

Всеки Прима абонат може да получава входящи повиквания и SMS в мрежите на всички роуминг партньори на Мтел. Прима абонатите могат и да извършват изходящи обаждания в мрежите на тези роуминг партньори, в които се поддържа активен Прима роуминг.

 

Прима условия за роуминг в сила до 30.04.2016г.