Промени на условията за роуминг в ЕС

Промяна в условия и цени за Роуминг в ЕС, считано от 15.06.2017 г.

От 15.06.2017 г. е в сила изменение на Регламент № 531/2012 на Европейския парламент и на Европейския съвет (Регламента), с което отпадат надценките за разговори, SMS и данни в рамките на Европейския съюз/Европейската икономическа зона (ЕС/ЕИЗ) при действащите Национални условия в роуминг (RLAH+).

 

1. Ако към момента сте абонат на друга, избрана от Вас като основна или допълнителна алтернативна тарифа за роуминг, например „3 FOR FREE WORLD“, „Mtel WORLD TRAVELLER“, „Mtel Europe & Balkans“, “Business Roaming Unlimited”, “Mtel Business Eurotalk”, „Mtel Business Balkan talk“, „Business Net Wings” и др., с която имате възможност да ползвате услуги в роуминг извън ЕС/ЕИЗ на преференциални цени в сравнение с тези при национални условия в роуминг, моля да потвърдите желанието си да я запазите до 31.05.2017 г. За потвърждение ще се счита и изричното активиране от Ваша страна на алтернативна роуминг тарифа след 01.05.2017 г.

През месец април Мобилтел ще предостави подробна информация за промените на гърба на издаваните от дружеството фактури на хартиен и електронен носител.

Допълнително през месец май Мобилтел ще проведе кампания за потвърждаване на алтернативните тарифи за роуминг (SMS за физически лица и email/ писмо за юридически лица), като ще имате възможност изрично да заявите Вашето желание да продължите да ползвате услуги в роуминг извън ЕС/ЕИЗ на преференциални цени в сравнение с тези при национални условия в роуминг.

 

2. В случай, че към момента ползвате алтернативна тарифа и не потвърдите, че сте съгласни да продължите да я ползвате, в съответствие с изменението на Регламент № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета, считано от 15.06.2017 г., цените за роуминг и принципите за тарифиране се изменят, както е посочено по-долу. Новите условия автоматично ще се приложат и за абонатите на Национални условия в роуминг (RLAH+), спрямо които към момента се прилагат надценки върху националните условия:

За разговори, SMS от/към страни в ЕС/ЕИЗ(включително към България) и достъп до интернет в страни в ЕС/ЕИЗ:

 • За всяка изходяща минута към страни от ЕС/ЕИЗ (включително България) ще се черпи от включените минути за национални повиквания към други национални мрежи (съответно фиксирани или мобилни). След изчерпване на включените минути/или ако нямате такива, цената се формира съгласно определената в тарифния план цена за гласово повикване към други национални мобилни/фиксирани мрежи;
 • За всеки изпратен SMS към страни от ЕС/ЕИЗ (включително България) ще се черпи от включените SMS-и към други национални мобилни мрежи. След изчерпване на включените в тарифния план SMS-и/или ако нямате такива, цената се формира съгласно определената в тарифния план цена за SMS към други национални мобилни мрежи;
 • За всеки използван МB в страни от ЕС/ЕИЗ:
 • в случай, че използвате национална тарифа, където обемът на данни се таксува на единица или използвате лимитиран обем данни с цена на единица по-висока от регулираната максимална цена за роуминг на едро, която се определя от ЕК то:
  Мобилния интернет ще се черпи от включените в тарифния план МB и след изчерпване на включените МB/ или ако нямате такива, цената се формира съгласно посочената в тарифния план цена на МB
 • в случай, че използвате национална тарифа, определена като „отворен пакет на данни“ “Отворен пакет на данни“ означава тарифен план за предоставяне на една или повече мобилни услуги на дребно, който не ограничава обема на мобилните услуги за данни на дребно, включени срещу заплащането на определена фиксирана периодична такса или за който националната единична цена за мобилни услуги за данни на дребно, получена като общата национална цена без ДДС за мобилни услуги на дребно за целия период на фактуриране се раздели на общия обем на предоставяните в националните граници мобилни услуги за данни на дребно, е по-ниска от регулираната максимална цена за роуминг на едро. информация, то:
  Ще можете да използвате обем мобилен интернет на национална цена в роуминг в страни от ЕС/ЕИЗ, равностоен на двукратния обем, който се получава като общата национална цена без ДДС на този пакет за целия период на фактуриране се раздели на регулираната максимална цена за роуминг на едро, която се определя от ЕК. След достигане на този обем цената на МВ, с която ще бъдете таксувани, ще бъде равностойна на регулираната максимална цена за роуминг на едро, която се определя от ЕК
 • Входящо обаждане в роуминг няма да се таксува;
 • Цена на минута изходящ разговор извън ЕС/ЕИЗ е 6.99 лв. с ДДС; цена на минута входящ разговор извън ЕС/ЕИЗ е 2.99 лв. с ДДС;
 • Цена на изпратен SMS към страни извън ЕС/ЕИЗ е 1,29 лв. с ДДС;
 • Цена на MB в страни извън ЕС/ЕИЗ е 24,48 лв. с ДДС;
 • Ако в националния тарифен план имате включени минути и за роуминг повиквания, то те ще продължат да важат при условията, прилагани до момента.

 

По отношение използването на пренос на данни и достъп до интернет в роуминг в ЕС/ЕИЗ при национални условия ще бъде въведена политика за справедливо ползване, която ограничава обема на данни в роуминг в ЕС/ЕИЗ, който може да бъде ползван на национални цени т.н. „отворен пакет на данни“. В случаите на „отворен пакет на данни“ потребителите ще могат да ползват обем мобилен интернет в роуминг в страни от ЕС/ЕИЗ, равностоен на двукратния обем, който се получава като общата национална цена без ДДС на този пакет за целия период на фактуриране се раздели на регулираната максимална цена за роуминг на едро, която се определя от ЕК. След достигане на този обем цената на МБ ще бъде равностойна на регулираната максимална цена за роуминг на едро, която се определя от ЕК

Пример: Ако ползвате тарифен план с месечна такса от 15 лв. без ДДС и 3GB на максимална скорост, след което се прилага ограничение на скоростта, обемът за данни в роуминг, който може да ползвате ще бъде:
15 BGN *2 / (7,7 EUR *1,95583) = 1,99 GB

 

4. С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 се определят подробни правила относно прилагане на политика за справедливо ползване, която Мобилтел може да прилага по отношение на регулирани роуминг услуги на дребно. В случай, че бъдат нарушени политики за справедливо ползване, то Мобилтел има право да приложи надценки, които са определени от ЕК, за всички регулирани роуминг услуги (изходящи и входящи повиквания, изходящи кратки текстови съобщения и пренос на данни и достъп до интернет) и равни на регулираната максимална цена на едро, определена от ЕК:

 • 0,075 лв. с ДДС за изходящо повикване
 • 0,025 лв. с ДДС за входящо повикване
 • 0,023 лв. с ДДС за SMS
 • 0,017 лв. с ДДС на MB

Ако изберете алтернативна роуминг тарифа, няма да може да ползвате условията на националния си тарифен план в роуминг в държава-член на ЕС/ЕИЗ.

 

Изменение и допълнение на Общи условия за мобилни услуги, в сила от 15.06.2017 г.

 

Архив на промени за роуминг

Въпроси и отговори