Промени на условията за роуминг в ЕС

Промяна в условия и цени за Роуминг в ЕС, считано от 15.06.2017 г.

От 15.06.2017 г. е в сила изменение на Регламент № 531/2012 на Европейския парламент и на Европейския съвет (Регламента), с което отпадат надценките за разговори, SMS и данни в рамките на Европейския съюз/Европейската икономическа зона (ЕС/ЕИЗ) при действащите Национални условия в роуминг (RLAH+).

 

1. Ако към момента сте абонат на друга, избрана от Вас като основна или допълнителна алтернативна тарифа за роуминг, например „3 FOR FREE WORLD“, „Mtel WORLD TRAVELLER“, „Mtel Europe & Balkans“, “Business Roaming Unlimited”, “Mtel Business Eurotalk”, „Mtel Business Balkan talk“, „Business Net Wings” и др., с която имате възможност да ползвате услуги в роуминг извън ЕС/ЕИЗ на преференциални цени в сравнение с тези при национални условия в роуминг, моля да потвърдите желанието си да я запазите до 31.05.2017 г. За потвърждение ще се счита и изричното активиране от Ваша страна на алтернативна роуминг тарифа след 01.05.2017 г.

През месец април Мобилтел ще предостави подробна информация за промените на гърба на издаваните от дружеството фактури на хартиен и електронен носител.

Допълнително през месец май Мобилтел ще проведе кампания за потвърждаване на алтернативните тарифи за роуминг (SMS за физически лица и email/ писмо за юридически лица), като ще имате възможност изрично да заявите Вашето желание да продължите да ползвате услуги в роуминг извън ЕС/ЕИЗ на преференциални цени в сравнение с тези при национални условия в роуминг.

 

2. В случай, че към момента ползвате алтернативна тарифа и не потвърдите, че сте съгласни да продължите да я ползвате, в съответствие с изменението на Регламент № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета, считано от 15.06.2017 г., цените за роуминг и принципите за тарифиране се изменят, както е посочено по-долу. Новите условия автоматично ще се приложат и за абонатите на Национални условия в роуминг (RLAH+), спрямо които към момента се прилагат надценки върху националните условия:

За разговори, SMS от/към страни в ЕС/ЕИЗ(включително към България) и достъп до интернет в страни в ЕС/ЕИЗ:

 • За всяка изходяща минута към страни от ЕС/ЕИЗ (включително България) ще се черпи от включените минути за национални повиквания към други национални мрежи (съответно фиксирани или мобилни). След изчерпване на включените минути/или ако нямате такива, цената се формира съгласно определената в тарифния план цена за гласово повикване към други национални мобилни/фиксирани мрежи;
 • За всеки изпратен SMS към страни от ЕС/ЕИЗ (включително България) ще се черпи от включените SMS-и към други национални мобилни мрежи. След изчерпване на включените в тарифния план SMS-и/или ако нямате такива, цената се формира съгласно определената в тарифния план цена за SMS към други национални мобилни мрежи;
 • За всеки използван МB в страни от ЕС/ЕИЗ:
 • в случай, че използвате национална тарифа, където обемът на данни се таксува на единица или използвате лимитиран обем данни с цена на единица по-висока от регулираната максимална цена за роуминг на едро, която се определя от ЕК то:
  Мобилния интернет ще се черпи от включените в тарифния план МB и след изчерпване на включените МB/ или ако нямате такива, цената се формира съгласно посочената в тарифния план цена на МB
 • в случай, че използвате национална тарифа, определена като „отворен пакет на данни“ “Отворен пакет на данни“ означава тарифен план за предоставяне на една или повече мобилни услуги на дребно, който не ограничава обема на мобилните услуги за данни на дребно, включени срещу заплащането на определена фиксирана периодична такса или за който националната единична цена за мобилни услуги за данни на дребно, получена като общата национална цена без ДДС за мобилни услуги на дребно за целия период на фактуриране се раздели на общия обем на предоставяните в националните граници мобилни услуги за данни на дребно, е по-ниска от регулираната максимална цена за роуминг на едро. информация, то:
  Ще можете да използвате обем мобилен интернет на национална цена в роуминг в страни от ЕС/ЕИЗ, равностоен на двукратния обем, който се получава като общата национална цена без ДДС на този пакет за целия период на фактуриране се раздели на регулираната максимална цена за роуминг на едро, която се определя от ЕК. След достигане на този обем цената на МВ, с която ще бъдете таксувани, ще бъде равностойна на регулираната максимална цена за роуминг на едро, която се определя от ЕК
 • Входящо обаждане в роуминг няма да се таксува;
 • Цена на минута изходящ разговор извън ЕС/ЕИЗ е 6.99 лв. с ДДС; цена на минута входящ разговор извън ЕС/ЕИЗ е 2.99 лв. с ДДС;
 • Цена на изпратен SMS към страни извън ЕС/ЕИЗ е 1,29 лв. с ДДС;
 • Цена на MB в страни извън ЕС/ЕИЗ е 24,48 лв. с ДДС;
 • Ако в националния тарифен план имате включени минути и за роуминг повиквания, то те ще продължат да важат при условията, прилагани до момента.

 

По отношение използването на пренос на данни и достъп до интернет в роуминг в ЕС/ЕИЗ при национални условия ще бъде въведена политика за справедливо ползване, която ограничава обема на данни в роуминг в ЕС/ЕИЗ, който може да бъде ползван на национални цени т.н. „отворен пакет на данни“. В случаите на „отворен пакет на данни“ потребителите ще могат да ползват обем мобилен интернет в роуминг в страни от ЕС/ЕИЗ, равностоен на двукратния обем, който се получава като общата национална цена без ДДС на този пакет за целия период на фактуриране се раздели на регулираната максимална цена за роуминг на едро, която се определя от ЕК. След достигане на този обем цената на МБ ще бъде равностойна на регулираната максимална цена за роуминг на едро, която се определя от ЕК

Пример: Ако ползвате тарифен план с месечна такса от 15 лв. без ДДС и 2GB на максимална скорост, след което се прилага ограничение на скоростта, обемът за данни в роуминг, който може да ползвате ще бъде:
15 BGN *2 / (7,7 EUR *1,95583) = 1,99 GB

 

4. С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 се определят подробни правила относно прилагане на политика за справедливо ползване, която Мобилтел може да прилага по отношение на регулирани роуминг услуги на дребно. В случай, че бъдат нарушени политики за справедливо ползване, то Мобилтел има право да приложи надценки, които ще бъдат определени от ЕК, за всички регулирани роуминг услуги (изходящи и входящи повиквания, изходящи кратки текстови съобщения и пренос на данни и достъп до интернет) и равни на регулираната максимална цена на едро, определена от ЕК.

Ако изберете алтернативна роуминг тарифа, няма да може да ползвате условията на националния си тарифен план в роуминг в държава-член на ЕС/ЕИЗ.

 

Изменение и допълнение на Общи условия за мобилни услуги, в сила от 15.06.2017 г.

 

Промени в цени за роуминг в ЕС, считано от 06.01.2017 г.

С приет Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2292 на Европейската Комисия се въвежда намаление в цента на минута за входящо повикване при ползване на Националните условия за роуминг (RLAH+) в страни от ЕС/ЕИЗ. Считано от 06.01.2017 г. тази цена е 0,025 лв. с ДДС;

 

Промени на условията за роуминг в ЕС в сила от 30.04.2016 г.

От 30.04.2016 г. е в сила изменение на Регламент № 531/2012 на Европейския парламент и на Европейския съвет (Регламента), с което се изменят цените за роуминг спрямо стандартната „Евротарифа..

Измененията въвеждат по-ниски цени за разговори, SMS и данни в рамките на Европейския съюз/Европейската икономическа зона (ЕС/ЕИЗ), в сравнение с действащата стандартна тарифа за роуминг – „Евротарифа“.

 

Ползване на Алтернативни Роуминг Тарифни планове след 30.04.2016 г.:

Тарифиране при алтернативна тарифа за роуминг, като например „3 FOR FREE WORLD“, „Mtel WORLD TRAVELLER“, „Mtel SMS special“ и „Mtel Europe Unlimited“, “ Business Roaming Unlimited”, “Mtel Business Eurotalk”, „Mtel Business Balkan talk“, „Business Net Wings” и др:

 • Преференциалните цените по тези тарифи се запазват и след 30.04.2016 г., ако потвърдите Вашето желание за това до 28.04.2016 г. с изпращане на безплатен SMS на кратък номер 1256 с текст “YES”, от всеки използван от Вас номер.
 • За тези тарифи не се начислява посочената по –долу надценка.

При потвърждаване ползването на алтернативния роуминг тарифен план няма да може да се възползвате от националните условията на тарифния си план в роуминг в страни от ЕС/ЕИЗ.

При неполучаване на изрично писмено потвърждение на желанието Ви да запазите използваните към момента условия в роуминг в ЕС/ЕИЗ,  ще бъдете прехвърлени автоматично към условията на ползвания от вас национален тарифен план, считано от 30.04.2016г..

 

Ползване на Национални условия в роуминг (RLAH+) след 30.04.2016г.:

 • За всяка изходяща минута към страни от ЕС/ЕИЗ (включително България) могат да се ползват включените минути за национални повиквания към други национални мрежи (съответно фиксирани или мобилни)  плюс надценка в размер на 0.117 лв. с ДДС. Цената след изчерпване на включените минути/или ако нямате такива се формира съгласно определената в тарифния план цена за гласово повикване към други национални мобилни/фиксирани мрежи плюс надценката в размер на 0.117 лв. с ДДС, но не може да надвишава  0.445 лв. с ДДС /мин.;
 • За всеки изпратен SMS от/към страни от ЕС/ЕИЗ (включително България) могат да се ползват включените SMS-и към други национални мобилни мрежи  плюс надценка в размер на 0.046 лв. с ДДС. Цената след изчерпване на включените в тарифния план SMS-и/ или ако нямате такива се формира съгласно определената в тарифния план цена за SMS към други национални мобилни мрежи плюс надценка в размер на 0.046 лв. с ДДС, но не повече от 0.14 лв. с ДДС/SMS;
 • За всеки използван МB в страни от ЕС/ЕИЗ могат да се ползват включените МB, плюс надценка в размер на 0.117 лв. с ДДС. След изчерпване на включените в тарифния план МB/ или ако нямате такива, цената се формира съгласно посочената в тарифния план цена на МB и надценка в размер на 0.117 лв. с ДДС, но не повече от 0.469 лв. ДДС / МB;
 • Цена на минута за входящо обаждане в роуминг до 05.01.2017 г. е 0.026 лв. с ДДС от 06.01.2017 г. е 0.025 лв. с ДДС ;
 • Начин на таксуване при ползване на национален тарифен план в роуминг: входящите повиквания в ЕС/ЕИЗ: на всяка секунда; изходящите повиквания от ЕС/ЕИЗ към ЕС/ЕИЗ: първоначален интервал от 30 секунди, а след това – на всяка секунда
 • Цена на минута изходящ разговор извън ЕС е 6.99 лв. с ДДС; цена на минута входящ разговор извън ЕС е 2.99 лв. с ДДС;
 • Цена на изпратен SMS от страни извън ЕС/ЕИЗ е 1,29 лв. с ДДС;
 • Цена на MB в страни извън ЕС/ЕИЗ е 24,48 лв. с ДДС.
 • Ако в националния тарифен план имате включени минути и за роуминг повиквания, то те ще продължат да важат при условията, прилагани до момента.
 • Ако към  30.04.2016г., в допълнение към настоящата стандартна тарифа за роуминг „Евротарифа“  или избрана от вас алтернативна роуминг тарифа, ползвате и „ЕU Roaming Unlimited“, Вие ще продължите да ползвате условията на „ЕU Roaming Unlimited“, тъй като те са по-добри от условията, предвидени в регламента. Ако искате да запазите и избраната от вас алтернативна роуминг тарифа, следва да направите потвърждение за това, както е посочено по-горе.

С настоящoтo изменение Мобилтел привежда тарифите си в съответствие с изискванията на Регламент № 531/2012 на Европейския парламент и на съвета.

ЕC/ЕИЗ : Страни от Европейския съюз и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Исландия, Испания, Ирландия, Италия,, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Чехия, Швеция. Както и присъединените отвъдморски територии - Карибски о-ви  (Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника), Реюнион, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Азорските острови, Мадейра и Канарските острови.

Въпроси и отговори